โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 4

 

โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 4” บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและดอกไม้ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช โดยประสานงานร่วมกับซิสเตอร์นิลุบล เป็นคณาจารย์ประจำสถานศึกษาดังกล่าว  และได้แนะนำถึงวิธีการเพาะปลูกพร้อมคู่มือให้แด่โรงเรียนแห่งนี้อีกด้วย

 

Short URL :