โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 6

โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 6” บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์มอบให้แด่ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ อ.ลี้ จ.ลำพูน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปเพาะปลูกเพื่อประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน ซึ่งโรงเรียนนี้อยู่ห่างไกลและมีความขาดแคลนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร   

 

Short URL :