สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แด่โครงการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่หมู่บ้าน/ชุมชน จ.ปทุมธานี

 

           เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ทางบริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด นำโดยคุณชัชวาล วุ้นนที กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ  ได้เข้าร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว มอบให้แด่โครงการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีท่านนายอำเภอเมืองจ.ปทุมธานี นายเทพประสิทธิ์ วงศ์ท่าเรือ เป็นผู้รับมอบต่อให้ยังผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 15 หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านและชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งทางกาย ทางจิตใจและสติปัญญา ยึดแนวทางการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมอำเภอเมืองปทุมธานี 


Short URL :