Search Result "กินรี C-28"

Kinaree C-28
09 Nov 2017 8051 View
Kinaree  Kinaree C-28
Fine and firm flesh, tolerant to transportation
Read More
วิธีการปลูกแตงโม กินรี C-28
วิธีการปลูกแตงโม กินรี C-28
แตงโมลูกผสม ผลโตทรงกลมรี เนื้อแน่นละเอียด แดงจัด หวานกรอบ ไส้ไม่แตก เปลือกบางแต่แข็ง ทนทานต่อการขนส่ง ขนาดผล 3-5 กก. ความหวาน 12-14 บริกซ์
Read More