Search Result "ต้นกล้าพาน้องอิ่ม"

โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 1
โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 1” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มและโครงการต้นกล้าใหม่หัวใจ ADVANCE
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มและโครงการต้นกล้าใหม่หัวใจ ADVANCE
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 2
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 2
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 3
โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 3” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ณโรงเรียนบ้านพุระกำ จ. ราชบุรี
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 4
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 4 จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 5
โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 5” บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชร่วมกับร้านสุรเกษตร จ. นครราชสีมา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทางร้านนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลน
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 6
บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์มอบให้แด่ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ อ.ลี้ จ.ลำพูน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปเพาะปลูกเพื่อประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน
Read More
​โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 7
โครงการ "ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 7" สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ร่วมกับชมรมโรตาแรคท์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำไปมอบ ณโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้ทางโรงเรียนมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 8
บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดีหญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 9
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านโนนปีป ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 10
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 10
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 11
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 11
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 12
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 12
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 13
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 13
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 14
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 14
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 15
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 15
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 16
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 16
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 17
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 17
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 18
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 18
Read More