Search Result "พฤษเคมี"

พฤษเคมี ประโยชน์หลากหลาย จากผักหลากสี
พฤษเคมี ประโยชน์หลากหลาย จากผักหลากสี
สารพฤกษเคมี หรือ ไฟโตนิวเทรียนท์ (อังกฤษ: Phytochemical หรือ Phytonutrients) หมายถึง สารเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบเฉพาะในพืช สารกลุ่มนี้อาจเป็นสารที่ทำให้พืชผักชนิดนั้นๆ มีสี กลิ่นหรือรสชาติที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว
Read More