Search Result "พาน้องอิ่ม"

โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 1
โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 1” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มและโครงการต้นกล้าใหม่หัวใจ ADVANCE
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มและโครงการต้นกล้าใหม่หัวใจ ADVANCE
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 2
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 2
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 3
โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 3” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ณโรงเรียนบ้านพุระกำ จ. ราชบุรี
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 4
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 4 จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 5
โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 5” บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชร่วมกับร้านสุรเกษตร จ. นครราชสีมา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทางร้านนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลน
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 6
บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์มอบให้แด่ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ อ.ลี้ จ.ลำพูน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปเพาะปลูกเพื่อประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน
Read More
​โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 7
โครงการ "ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 7" สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ร่วมกับชมรมโรตาแรคท์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำไปมอบ ณโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้ทางโรงเรียนมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 8
บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดีหญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 9
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านโนนปีป ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 10
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 10
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 11
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 11
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 12
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 12
Read More