กะหล่ำดอก นวลทอง

ดอกใหญ่กลม เนื้อแน่น สีขาวครีม นูน เก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน ใบใหญ่ห่อหุ้มดอกได้ดี น้ำหนัก 600-700 กรัม ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดี 

การเตรียมแปลง

  1. ไถตากดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากดินไว้ 7-10 วัน
  2. หว่านปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ให้ทั่วแปลงเพื่อปรับสภาพดิน อัตรา 500-1,000 กก./ไร่
  3. ใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก อัตรา 1,000-1,500 กก./ไร่ -ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นอัตรา 20-30 กก./ไร่
  4. ไถพรวนดินอีกครั้งให้ละเอียด และยกร่องกว้าง 2-3 เมตร ระดับแปลงสูงอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตร

การเพาะเมล็ด

  • ทำการหว่านเมล็ดให้กระจายทั่วพื้นผิวแปลงเพาะ อย่าหว่านเมล็ดแน่นจนเกินไป หลังจากนั้นโรยกลบด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือดินผสมละเอียด หนาประมาณ 0.6-1 เซนติเมตร หรือทำเป็นแนวร่องลึกประมาณ 1 1/2 – 2 เซนติเมตร หลังจากนั้นโรยเมล็ดตามร่อง ห่างกันประมาณ 10-15 เซนติเมตร แล้วกลบด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักหรือดินผสมละเอียดเช่นกัน หลักจากหว่านเมล็ด เรียบร้อยแล้วให้คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งสะอาดบางๆ ไม่ต้องหนามาก เพื่อให้อากาศถ่ายเท รดน้ำให้ชุ่ม เมื่อต้นกล้าเริ่มมีใบงอก ให้กำจัดต้นที่ตายหรืออ่อนแด ให้มีระยะหว่างระหว่างต้นประมาณ 5-8 เซนติเมตร เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ประมาณ 30-40 วันจึงทำการย้ายกล้าลงแปลงปลูกต่อไป

การย้ายปลูก

  • เวลาย้ายควรย้ายในช่วงเวลาบ่ายๆ ถึงเย็น ตอนย้ายควรให้ดินติดรากมาด้วยและต้องระวังไม่ให้รากขาด โดยปลูกเป็นหลุมบนแปลง ระยะระหว่างต้น 40 เซนติเมตร ระหว่างแถว 60 เซนติเมตร หลังจากปลูกทำการกลบดินกดบริเวณโคนต้นให้แน่น จากนั้นใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมโคนต้น รดน้ำให้ชุ่ม ถ้าปลูกในพื้นที่แดดจัด ควรทำที่บังแดดไว้ด้วย

การใส่ปุ๋ย

  1. ก่อนปลูกรองก้นหลุม เป็นปุ๋ยไนโตรเจน ในรูปของแอมโมเนียซัลฟต หรือ ยูเรีย
  2. เมื่อพืชมีอายุ 30-40 วัน หลังย้ายปลูก โดยใส่ข้างต้นและพรวนกินกลบ โดยใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่

การเก็บเกี่ยว

  • ในการเลือกกะหล่ำดอกให้เลือกที่ มีสีครีม และหน้าดอกเรียบ หรือ 60 วันหลังจากย้ายกล้า สำหรับพันธุ์เบา เก็บเกี่ยวโดยใช้มีดัดที่ดอกให้มีใบติดดอกมาด้วย 2-3 ใบ เพื่อป้องกันความเสียกายจากการขนส่ง

Short URL :