งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 จ.สกลนคร


งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครทางบริษัทในเครือแอ๊ดว้านซ์ซีดส์กรุ๊ป ภายใต้ตราสินค้า “ตะวันต้นกล้า” ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ทางบริษัท โดยมีคุณกิติพงษ์ วัฒนเกษมสกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้รับมอบเนื่องจากเป็นการขอบคุณที่ทางบริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานครั้งนี้ ซึ่งมีการจัดออกบู๊ทแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากทางผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดีเยี่ยม


Short URL :