บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะทหารไทยและทหารเมียนมา เข้ามาศึกษาดูงาน

    ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะทหารไทย นำโดย พันเอก ทรงธรรม จันทร์เหยี่ยว ผู้อำนวยการกองปฎิบัติการ สำนักปฎิบัติการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง  และ คณะทหารเมียนมา เข้ามาศึกษาดูงาน  โดยมีนายวีรศักดิ์ โพธิ์ศรี (ผู้จัดการฝ่ายไร่) เป็นผู้บรรยายในสัมมนาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร พาชมแปลงสาธิต การปลูกในโรงเรือน ระบบน้ำ ฯลฯ โดยเปิดโอกาศให้สอบถาม อย่างละเอียด สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและประชาชน นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยกองทัพไทยและกองทัพเมียนมา ได้มอบโล่เพื่อแสดงถึงความขอบคุณ แก่บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี นายวันชัย ประพฤติธรรม (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด) เป็นผู้รับมอบ


Short URL :