โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 13

โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 13  บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัดร่วมกับชมรมรุ้งกินน้ำปีที่ 9 ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และเครื่องอุปโภค-บริโภค ต่างๆนำไปมอบให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ณ บ้านห้วยกว้าง หมู่ 7 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
           
                   โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 13 บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัดร่วมกับชมรมรุ้งกินน้ำปีที่ 9 ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และเครื่องอุปโภค-บริโภค ต่างๆนำไปมอบให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ณ บ้านห้วยกว้าง หมู่ 7 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

Short URL :