โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 1

         

        จุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงนั้น นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรแล้ว จะต้องมีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบสังคมส่วนรวมให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยอาศัยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร มีส่วนร่วมในการคิดร่วมวางแผน และทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างรอบด้านเพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อแสดงถึงความมีจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคม
        โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 1” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี  โดยมีผู้บริหารพร้อมคณะ นำโดยคุณชัชวาล วุ้นนที ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือแอ๊ดว้านซ์ซีดส์กรุ๊ป เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ภายในงานมีการร่วมจัดเลี้ยงอาหารเย็นและมอบสิ่งของบริจาคให้กับน้องๆที่สถานสงเคราะห์ ร่วมพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ประจำสถานสงเคราะห์ที่ให้การต้อนรับ  และมีการกล่าวถึงความภูมิใจและให้กำลังใจกับน้องๆและเจ้าหน้าที่ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเป็นโครงการที่ให้โอกาสและช่วยเหลือสังคม เพื่อตอบแทนสังคมด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของน้องๆในสถานสงเคราะห์ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม
         การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายใต้โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่ม” ถือเป็นการตอบโจทย์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรในช่วยเหลือสังคม ให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนไทยที่ต้องการการสนับสนุนดูแลจากหน่วยงานต่างๆ เพราะเยาวชนไทยนับเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 


Short URL :