โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 2


        จุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงนั้น นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรแล้ว จะต้องมีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบสังคมส่วนรวมให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยอาศัยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร มีส่วนร่วมในการคิดร่วมวางแผน และทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างรอบด้านเพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อแสดงถึงความมีจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคม

             โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 2” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร  โดยมีตัวแทนผู้บริหารจากฝ่ายการตลาด นำโดยคุณวันชัย ประพฤติธรรม ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทในเครือแอ๊ดว้านซ์ซีดส์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้แทนมอบในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ในกิจกรรมครั้งนี้มีการมอบเป็นเมล็ดพันธุ์ผักซองให้กับน้องๆที่โรงเรียนได้นำไปเพาะปลูกและนำผลผลิตที่ได้นำไปประกอบเป็นอาหารกลางวันเพื่อรับประทาน และได้ร่วมพูดคุยแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปลูกให้แก่คณะอาจาร์ยประจำโรงเรียนที่ให้การต้อนรับ  

                   การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายใต้โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่ม” ถือเป็นการตอบโจทย์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรในช่วยเหลือสังคม ให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนไทยที่ต้องการการสนับสนุนดูแลจากหน่วยงานต่างๆ เพราะเยาวชนไทยนับเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

Short URL :