โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 3

     จุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงนั้น นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรแล้ว จะต้องมีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบสังคมส่วนรวมให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยอาศัยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร มีส่วนร่วมในการคิดร่วมวางแผน และทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างรอบด้านเพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อแสดงถึงความมีจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคม

           โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 3” ได้มีการร่วมมือระหว่าง บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัดและบริษัทซันนี่ซันฟลาวเวอร์(ประเทศไทย)จำกัด โดยทางบริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัดได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักซองให้กับน้องๆ ณโรงเรียนบ้านพุระกำ จ. ราชบุรี โดยที่บริษัทซันนี่ซันฟลาวเวอร์(ประเทศไทย)จำกัด เป็นผู้เดินทางไปมอบให้แก่โรงเรียนดังกล่าว ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลติดตะเข็บชายแดน ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง วัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้นำไปเพาะปลูกและนำผลผลิตที่ได้นำไปประกอบเป็นอาหารกลางวันเพื่อรับประทาน    

              การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายใต้โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 3” ถือเป็นการตอบโจทย์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรในช่วยเหลือสังคม ให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนไทยที่ต้องการการสนับสนุนดูแลจากหน่วยงานต่างๆ เพราะเยาวชนไทยนับเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

Short URL :