CSR

2,183 View 26 Jul 16

​โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 7

โครงการ "ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 7" สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ร่วมกับชมรมโรตาแรคท์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำไปมอบ ณโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา ต.เสาเล...
Read More
2,345 View 26 Jul 16

โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 6

บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์มอบให้แด่ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ อ.ลี้ จ.ลำพูน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้...
Read More
2,185 View 9 Nov 15

โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 5

โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 5” บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชร่วมกับร้านสุรเกษตร จ. นครราชสีมา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ...
Read More
1,610 View 9 Nov 15

โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 4

โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 4 จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ...
Read More
2,979 View 25 May 16

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แด่โครงการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่หมู่บ้าน/ชุมชน จ.ปทุ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา คุณชัชวาล วุ้นนที กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้แด่โคร...
Read More
2,421 View 21 Aug 15

โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 3

โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 3” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ณโรงเรียนบ้านพุระกำ จ. ราชบุรี...
Read More
2,267 View 21 Aug 15

โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 2

โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 2...
Read More
2,729 View 21 Aug 15

โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มและโครงการต้นกล้าใหม่หัวใจ ADVANCE

โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มและโครงการต้นกล้าใหม่หัวใจ ADVANCE...
Read More